2020 Devletten İstimlak Parası Nereye, Ne Zaman Yatar? Sorgulama

2020 istimlak parasının ödenme durumu peşin olarak yapılmaktadır. Fakat istimlak parası ödemelerinde bazı istisnai durumların varlığından söz edilebilir. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 3. maddesinin 2. fıkrasında ödemenin 1 peşin + 5 taksit sistemiyle yapılabilmesi durumu da gerçekleşebilir.

İstimlak sorgulaması yapmak isteyen kişilerinse tapu senediyle birlikte Kamulaştırma müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Ayrıca kişiler taşınmazlarının açık adresleri, pafta, parsel numarası gibi bilgilerin yer aldığı bir dilekçe yazarak İstimlak Müdürlüğü’ne başvurabilir ya da belediye binasında yer alan İmar Müdürlüğü’nden gayrimenkulleri hakkında bilgi alabilir.

Kamulaştırma Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Kamulaştırma bedeli tespitinde idarenin kıymet takdir komisyonu tarafından bir bedel belirlenir. Fakat belirlenen bu bedel üzerine anlaşma durumu söz konusu olmazsa idare kamulaştırma planı olduğu taşınmazın bedelinin tespitinin belirlenmesi için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne idare adına tescili davası açar. Mahkeme sürecinde istimlak sürecinin hukuka uygunluk durumunu göz ardı ederek bilirkişiler aracılığı ile taşınmazın değeri üzerine değerlendirme yapmaktadır. Fakat belirlenen bilirkişilerin idare tarafından oluşturulan kıymet takdir komisyonu ile bir alakası bulunmamaktadır. Bu hususta bilir kişilerin taşınmazın niteliğini belirleme işleminde göz önünde bulunduracağı unsurlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Yüzölçümü,
 • Varsa vergi beyanı,
 • Emsal satışları,
 • Kıymeti

Yapılan bedel tespit sürecinde kamulaştırmanın akabinde değerde meydana gelecek yükseliş ya da başka sebeplerden ötürü söz konusu olacak kârın dikkate alınası söz konusu değildir. Ayrıca taşınmazın bedel araştırma süreci sonunda oluşturulan raporun esas alınıp alınmayacağı kararı ise tamamıyla hakime aittir.

Kamulaştırma İşlemine Karşı Dava Açabilir Miyim?

Kişilerin istimlak kararına ilişkin dava açması mümkündür. Bu hususta kişiler iptal davası ya da maddi düzeltim davası açabilir. Zira kamulaştırmanın idari bir işlem olduğu ele alındığında kişilerin idari işlemlere karşı dava açabilmesi anayasayla güvence altındadır. Kamulaştırma işleminin bazı hususları konusunda aksi durumlar gözlenmekteyse istimlak kararının taşınmazın sahibine tebliğ edilmesinin ardından geçen 1 ay içerisinde kişilerin iptal davası açmasında hiçbir aksi durum söz konusu değildir. Taşınmaz üzerinde ortaklık bulunması durumunda ise ortaklardan herhangi birinin kendi şahsına adına iptal davası açma hakkı bulunmaktadır. Bu durum diğer ortakları etkilememektedir. Fakat iptal davası için söz konusu sürecin yalnızca tebliğin ardından geçen 30 günü kapsadığını unutmamak gerek. Tebliğ süresinin 30 günü aşması durumunda açılan iptal davaları reddedilmektedir.

  Selçuk Bayraktar Kimdir? Ne İş Yapar?

İstimlak sürecinin başında taşınmaz sahibine mahkeme tarafından kamulaştırma işlemine dair detaylı bilgilerin yer aldığı bir davetiye gönderilmektedir. Bu davetiyede belirtilen hususların ve bilgilerin üzerinde bir yanlışlık gözlenmesi durumunda davetiyenin tebliğinden sonra geçen 30 gün içerisinde kişiler maddi düzeltim davası açabilmektedir.

Acele İstimlak Nedir?

Acele el koyma davası 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca meydana gelen bazı durumlar neticesinde idare tarafından taşınmaz malikine karşı açılan dava türüdür. Bu dava sürecinde kıymet takdiri dışındaki işlemler ertelenmektedir. Acele el koyma davası, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasına bir hazırlık davası olarak görülebilir. Bu davanın açılmasındaki asıl niyet kamuya faydalı olması planlanan istimlak projesinin aksamasını önlemek için taşınmaza daha çabuk sahip olunmasını sağlamaktır.

Acele El Koyma Davası Nasıl İşlemektedir?

Acele istimlak sürecinde öncelikle mahkeme tarafından davaya bilirkişi kurulu atanmaktadır. Bilir kişi kurulu tarafından taşınmazın acele el koyma bedelinin tespit edilmesi beklenir. Taşınmaza dair tespit edilen acele el koyma bedelinin sahibinin hesabına bloke edilmesi için idareye belirli bir süre tanınır. Mahkeme tarafından belirlenen süre içerisinde idarenin belirlenen tutarı bankaya yatırması durumunda çıkan karar da idarenin taşınmaza el koyması ve yatırılan istimlak parasının taşınmaz sahibine aktarılması yönündedir.

Fakat acele el koyma davası Yargıtay’ın birçok kararına göre delil tespiti olarak görülmektedir. Bundan dolayı acele el koyma davası, kamulaştırma sürecinin tamamlanacağı anlamına gelmez. Bu doğrultuda verilen karar doğrudan istimlak edilen taşınmazın idare adına tescili ya da tapu kaydından düşürülmesi yönünde olmaz. Bu karar akabinde idarenin taşınmaz maliki ile görüşme sağlayarak satın almayı denemelidir. Eğer bu yolla satın alma işlemi gerçekleşmezse kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmaktadır. İdare kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açmazsa, taşınmazın sahibi idareye bedel davası açabilir.

Taşınmaz Ortağının Farklı Bir İkamette Olması Durumunda Süreç Nasıl İşler?

Bulunan mal varlığının hisse sahibi kişilerinden birinin farklı bir yerde yaşaması gibi durumlarda vekalet sistemi devreye girer. Böylece arsanın ya da gayrimenkulün devri bu şekilde gerçekleşebilmektedir. Vekalet verilecek kişilere taşınmazın ada parsel numarası ve hangi tür tapu işlemini gerçekleştirmek için yetkisinin bulunduğu belirtilmeli ve sonucunda kişiye özel yetki verilmelidir. Ancak ortaklardan birini vekalet vermemesi durumunda tüm ortakların bir araya gelmesi ve devir işlemini bu şekilde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Hissedarlardan birini yurtdışında ikamet ettiği durumlarda bildiriler elçilikler yoluyla yapılacağından dolayı devir işlemleri uzun zaman alabilir. Bunan dolayı kişilerin vekaletname aracılığı ile işlem yapmaları süreci hızlandıracaktır.

İstimlak Yapma Hakkına Sahip Kişiler Kimdir?

Kamulaştırma işlemi için bu işe yetkisi olan ve kamu yararı kararı alabilen bazı yüksek merciler bulunur. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Köy yararına olacak olan istimlak işlemleri için köy ihtiyar kurulu,
 • Belediye yararına olacak olan istimlak işlemleri için belediye encümeni,
 • Devlet yararına olacak olan istimlak işlemleri için il idare kurulu,
 • İl özel idaresi yararına olacak olan istimlak işlemleri için il daimî encümeni,
 • Yükseköğretim Kurulu yararına olacak istimlak işlemleri için Yükseköğretim Kurulu,
 • Üniversite, Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu, Atatürk Kültür gibi kurum ve kuruluşların yararına olacak olan istimlak işlemleri için bu kurum ve kuruluşların yönetim kurulları,
 • Aynı ilçe sınırları içerisinde pek çok köy ve belediyeyi kapsayacak şekilde yararı olan istimlak işlemleri için ilçe idare kurulu.
 • Bir il sınırları içerisinde pek çok ilçeye köy ve belediyeler yararına olacak olan istimlak işlemleri için il idare kurulu,
 • Birden fazla il sınırları içinde bulunan ve devlet yararına olacak olan istimlak işlemler için Bakanlar Kurulu tardından kamu yararı kararı alınabilmektedir.

İstimlak Sürecinin İşlemesi Nasıl Gerçekleşir?

Kamu idaresi tarafından yapılan kamulaştırma sürecinin işleyiş sırasının en başında kamu yararına kararının alınması gelmektedir. Alınan kararın ardından yetkililerin istimlak için onay vermeleri gerekir. Asıl süreç bu onayın verilmesi ile başlamaktadır. Kamulaştırma yapacak idarenin taşınmaz malların sınırları, yüz ölçümleri ve cinsinin olduğu planlar yapmaları gerekir. İdare tarafından mal sahiplerinin isimlerini, ikametlerini, tapularını ve vergi kayıtlarının bulunduğu gerekli araştırmaları yapması gerekir. Bu işlemin ardından kamulaştırılacak taşınmazın değerinin belirlenmesi için kıymet takdir komisyonu toplanır ve gerekli çalışmaları sürdürür. Yapılan çalışmaların ve araştırmaların ardından bedeli belirlenmiş olan taşınmazlar için uzlaşma komisyonu ile pazarlık yapma süreci başlar. Bu aşamadan sonra taşınmaz sahiplerine kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen istimlak parası söylenmeden taşınmazın peşin ya da taksitle satın alınmak istenildiği söylenir. Ancak taşınmaz sahibine kamulaştırma yapılacağı söylenmez. Bu aşamadan sonra mal sahibi ya da vekaletli kişiye gönderilecek olan yazıdan sonraki 2 haftalık süreç içerisinde geri dönüş yapılması ve uzlaşma komisyonu ile pazarlığa oturması gerekir. Kişilerin yazıyı almaları ve 15 gün geçmesine rağmen deri dönüş yapmamaları halinde ya da pazarlık yapılmasının ardından hiçbir sonuca varamazsa istimlak parasının miktarı ve tescili için mahkemeye gitme hakkına sahiptir.

  e-Devlet Mobil İmza Nedir? Nasıl Alınır? 2020 Mobil İmza Ücretleri

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.